Terminai ir sąlygos

TERMINAI

1.1 Bendrovė – Furnea LLC, reg. Nr. 6264053, adresas: 16192 Coastal Highway, Lewes, Delaware 19958, Jungtinės Valstijos.

1.2 Užsakovas – tai privatus arba juridinis asmuo, užsakantis paslaugą.

1.3 Tiriamasis asmuo – tai užsakymo formoje nurodytas asmuo, kuriam bus atlikti tyrimai.

1.4 Paslauga – tai vienas ar keli Bendrovės siūlomi tyrimai.

1.5 Užsakymas – tai Bendrovės Paslaugų užsakymas, kuris yra pateikiamas internetinėje svetainėje www.plaukoanalize.lt arba elektroniniu paštu, užpildant užsakymo formą.

1.6 Kaina – tai Paslaugos kaina, nurodyta internetinėje svetainėje www.plaukoanalize.lt.

 

ŠIŲ TERMINŲ IR SĄLYGŲ TAIKYMAS

2.1 Bendrovė teikia paslaugas tik pagal šias bendrąsias sąlygas. Šie terminai ir sąlygos taikomos neįtraukiant visų kitų terminų ir sąlygų, įskaitant bet kurį terminą ir sąlygą, kurią Užsakovas gali ketinti taikyti pagal bet kurį susitarimą, pirkimo užsakymą, užsakymo patvirtinimą arba kitą panašų dokumentą.

2.2 Visi Paslaugų užsakymai yra laikomi Užsakovo pasiūlymu įsigyti Paslaugas pagal šiuos terminus ir sąlygas. Prieštaraujančios Užsakovo sąlygos netaikomos, nebent Bendrovė aiškiai raštu sutinka, kad jos galioja. Bendrovė laiko Užsakovo pasiūlymą nepriimtu tol, kol Užsakovas neapmoka užsakytos Paslaugos. Apmokėjimas yra laikomas įtikinamu įrodymu, kad Užsakovas užsakė Bendrovės Paslaugą pagal šiuos terminus ir sąlygas.

 

ŠIŲ TERMINŲ IR SĄLYGŲ APIMTIS

3.1 Laikoma, kad visos kitos sąlygos, išskyrus šiuose terminuose ir sąlygose nurodytas sąlygas, neįtraukiamos į šiuos terminus ir sąlygas arba nesudaro šių terminų ir sąlygų dalies, išskyrus tuos atvejus, kai Užsakovas ir bet kuris Bendrovės įgaliotas asmuo susitaria raštu.

3.2 Šie terminai ir sąlygos nedaro poveikio Užsakovo, kaip vartotojo, įstatymo numatytoms teisėms.

3.3 Jeigu kuri nors šių terminų ir sąlygų dalis yra laikoma nepagrįsta, negaliojančia arba nevykdytina bet kokiame teisminiame, arbitražiniame arba kitame procese, ji nedarys poveikio likusių šių terminų ir sąlygų dalių vykdymui.

 

PLAUKO TYRIMO PASKIRTIS

4.1 Užsakovas supranta, kad plauko tyrimai priskiriami papildomajai ir alternatyviajai medicinai (PAM), kuri apima platų spektrą gydymo būdų, nepriklausančių pagrindinei medicinai, ir jų paskirtis - pateikti papildomas įžvalgas apie asmens organizmo būklę mikroelementų, sunkiųjų metalų arba medžiagų netoleravimo atžvilgiu, priklausomai nuo užsisakyto tyrimo tipo.

4.2 Užsakovas supranta, kad Bendrovės teikiamos Paslaugos yra atliekamos tik informaciniais ir (arba) šviečiamaisiais tikslais ir, kad tyrimai neatstoja apsilankymo pas gydytoją bei gydytojo arba kito kvalifikuoto specialisto konsultacijų ar paslaugų.

4.3 Užsakovas patvirtina, kad perskaitė ir suprato visą Bendrovės pateiktą informaciją. Užsakovas taip pat supranta, kad atsižvelgiant į tyrimo specifiką ir galimas pasekmes, Bendrovė pataria pasikonsultuoti su gydytoju arba mitybos ir sveikos gyvensenos konsultantu ir gauti reikalingą profesionalų patarimą prieš atliekant tyrimą ir sulaukus rezultatų.

4.4 Užsakovas žino, kad tyrimo metu gauta informacija yra nekintama ir, kad rezultatai gali būti visiškai nenuspėjami ir netikėti. Užsakovas supranta, kad nors rezultatai daugeliu atvejų gali padėti sumažinti pavojų sveikatai, optimizuoti sveikatą, sulėtinti fizinių būklių progresavimą ir t.t., tačiau egzistuoja dalykai, kurių negalima pakeisti ir, kad sužinojęs apie savo organizmo būklę, negalės nieko padaryti ar imtis kokių nors veiksmų.

4.5 Užsakovas supranta, kad tyrimo rezultatai – tai apytikris ir laikinas įvertinimas: jeigu tyrimo rezultatai rodo, kad mikroelementų kiekis yra pakankamas ar nėra netoleravimo tam tikriems produktams, tai nereiškia, kad Užsakovui niekada nepasireikš su tų medžiagų netoleravimu susiję požymiai ar nepadidės poreikis tam tikriems mikroelementams. Jeigu Užsakovui kyla kokie nors klausimai apie tyrimo rezultatus, jis turi kreiptis į gydytoją, mitybos ir sveikos gyvensenos konsultantą arba asmenį, kvalifikuotą interpretuoti atlikto tyrimo rezultatus.

4.6 Analizuojant plaukų mėginius ir interpretuojant rezultatus reikia atsižvelgti į daugelį ypatumų, palyginti su kitų biologinių medžiagų analize. Užsakovas supranta ir sutinka su tyrimo apribojimais; tyrimo rezultatai yra paremti informacija, gauta iš Užsakovo pateikto plauko mėginio, be to, Užsakovas supranta, kad išoriniai aplinkos veiksniai taip pat gali daryti poveikį jo fizinei būklei.

4.7 Plaukų mėginys imamas neinvaziniu būdu, todėl jo neturi paimti gydytojas ar sveikatos priežiūros specialistas.

 

PLAUKŲ MĖGINIŲ PANAUDOJIMAS

5.1 Užsakovas supranta ir sutinka su tuo, kad atlikus tyrimą, jo mėginys gali būti sunaikintas arba saugojamas neribotą laiką medicininių tyrimų tikslais ir, kad jis negaus jokios kompensacijos ir jokių lėšų dėl kokio nors atradimo, kuris bus padarytas tyrinėjant ir naudojant jo pateiktus mėginius. Užsakovas gali atsisakyti pateikti savo mėginį tokiais naudojimo tikslais ir gali bet kuriuo metu atsiimti savo sutikimą susisiekęs su Bendrove. Užsakovas supranta, kad atsisakymas duoti savo sutikimą dėl mėginio naudojimo medicininių tyrimų tikslais nedarys poveikio jo tyrimo rezultatams.

 

BENDROVĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1 Bendrovė įsipareigoja Užsakovui suteikti iš anksto apmokėtas Paslaugas - tyrimus, kuriuos atlieka laboratorija, naudojanti sertifikuotą ir registruotą biorezonanso prietaisą, atitinkantį ES medicinos prietaisų reglamento EN 13485 IIa klasės reikalavimus.

6.2 Užsakovui pageidaujant, Bendrovė išsiunčia instrukciją ir užsakymo formą įprastu paštu už papildomą mokestį. Bendrovė negali būti laikoma atsakinga už siuntos pristatymo vėlavimus, jeigu jie įvyksta dėl pašto sistemos arba kurjerio kaltės. Jeigu Užsakovas negauna siuntos, jis turi pranešti Bendrovei apie tai.

6.3 Jeigu Užsakovas pateiks plaukų mėginius, tačiau laboratorijai nepavyks mėginio ištirti ir pateikti rezultatų dėl nepakankamo plaukų kiekio ar užteršto mėginio ir Bendrovė nebus kalta dėl šio nepakankamumo ar užterštumo, bus taikomas pakartotinio mėginio paėmimo mokestis 10€.

6.4 Bendrovė pateikia tyrimų rezultatus Užsakovui PDF dokumento pavidalu lietuvių kalba elektroniniu paštu. Rezultate pateikiamos apytikslės vertės ir spalvų vizualizacijos.
6.4.1. Netoleravimo testo atveju visi parametrai, kurių reakcija neviršijo nustatytos netiriamos ribos, neįtraukiami.
6.4.2 Netoleravimo tyrimas NĖRA alergijos tyrimas. Jei vartotojui reikia atlikti alergijos tyrimus, rekomenduojama kreiptis į kompetentingą medicinos tarnybą.
6.4.3 Mikroelementų analizės atveju nustatytas mikroelementų poreikis yra išreikštas procentine verte, kuri turi būti suprantama kaip orientacinė vertė. Aiškiai nurodoma, kad tai nėra trūkumo simptomai. Jei vartotojas nori pasitikrinti, ar nėra trūkumo simptomų, patartina pasikonsultuoti su gydytoju.

6.5 Užsakovas supranta, kad nors Bendrovės atliekamas konkretus tyrimas pasižymi dideliu tikslumu, kaip ir bet kurio tyrimo atveju egzistuoja klaidos arba aplaidumo galimybė. Užsakovas patvirtina ir sutinka, kad tuo atveju, kai Užsakovas galės pateikti pagrįstą pretenziją dėl žalos, kilusios iš bet kokio Bendrovės veiksmo, pvz. aplaidumo ar kokio nors kito veiksmo, Bendrovės atsakomybė neviršis kainos, sumokėtos už tyrimą ir, kad Užsakovas nelaikys Bendrovės ir jos tarpininkų, tarnautojų bei darbuotojų atsakingais visų tolimesnių pretenzijų dėl žalos atveju. Užsakovas turi teisę pranešti Bendrovei apie bet kokią klaidą ar aplaidumą per 30 (trisdešimt dienų) nuo tyrimo rezultatų ataskaitos išsiuntimo elektroniniu paštu dienos. Bet kokia pagal šį punktą kylanti atsakomybė apsiribos sutartyje sutarta Paslaugos kaina.

6.6 Bendrovė neatsako už jokį nesugebėjimą arba vėlavimą suteikti Paslaugas dėl nekontroliuojamų priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant, stichinėmis nelaimėmis, potvyniais, sausromis, audromis, karais, kolektyviniais veiksmais, streikais, įrangos, sistemų ir tinklų gedimais (prieigos prie jų nebuvimu), gaisrais, sprogimais, terorizmo ir sabotažo aktais ar kitais įvykiais, kurių neįmanoma kontroliuoti.

6.7 Bendrovė pasilieka teisę atsisakyti teikti savo Paslaugas, jeigu ji turi pagrįstų priežasčių manyti, kad biologiniai mėginiai buvo ar bus gauti neteisėtu būdu arba rezultatai bus panaudoti neteisėtais, netinkamais ar neetiškais tikslais, arba egzistuoja Bendrovės ir Užsakovo interesų konfliktas, arba gali būti kokiu nors kitu būdu sukompromituota Bendrovės Paslaugų kokybė, arba Bendrovė turi kitų pagrįstų priežasčių taip elgtis.

6.8 Bendrovės paruošta tyrimo rezultatų ataskaita bus pateikta Užsakovui. Bet kuris ištirtas asmuo turės teisę gauti ataskaitos kopiją. Rašytinės ataskaitos bus išsiųstos Užsakovui elektroniniu paštu, išskyrus tuos atvejus, kai Bendrovė ir Užsakovas susitars kitaip. Pateikus prašymą, popierinė (spausdintinė) rezultatų versija bus išsiųsta paštu už papildamą mokestį.

6.9 Bendrovė pasilieka teisę pateikti ir (arba) aptarti rezultatus su:

6.9.1 visais ištirtaisiais asmenimis; arba

6.9.2 motina ar kitu asmeniu, turinčiu tėvų pareigas vaikui, kai ištirtasis asmuo yra vaikas, arba kai kitas įgaliotas asmuo neperdavė rezultatų ištirtiesiems asmenims be pagrįsto pasiteisinimo.

6.10 Bendrovė visada siekia teikti aukštos kokybės Paslaugas. Jeigu Užsakovas lieka nepatenkintas suteiktomis Paslaugomis, jis gali raštu pateikti skundą Bendrovei. Bendrovė stengsis kuo greičiau išnagrinėti tokį Užsakovo skundą ir išaiškinti savo poziciją. Bendrovė dės visas pastangas, kad kuo geriau išspręstų skundus ar susirūpinimą keliančius dalykus, tačiau Užsakovas turi žinoti, kad bet koks vadovybės priimtas sprendimas yra laikomas galutiniu.

 

UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1 Sudarydamas sutartį Užsakovas užtikrina, kad Užsakymo metu pateikti asmens duomenys yra tikslūs. Užsakovas yra atsakingas už tai, kad pateikta informacija būtų teisinga, išsami ir naujausia. Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už bet kokią netiesioginę žalą, jei pateikta informacija yra netiksli ar neteisinga.

7.2 Užsakius Paslaugą, Užsakovas elektroniniu paštu gauna PDF formato mėginio paėmimo instrukciją ir užsakymo formą, kurią gali atsispausdinti savarankiškai ir kurioje turi būti pateikta informacija apie asmenį, ankstesnius ar lygiagrečiai atliekamus tyrimus ir perkamo tyrimo tipą. 

7.3 Užsakovas atsako už tai, kad tiriamieji asmenys pateiktų Bendrovei visus reikalingus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus (jeigu to prašoma), duomenis arba mėginius ir pilnai bei įskaitomai užpildytų bet kokius Bendrovės prašomus dokumentus. Jeigu Užsakovas neužtikrins minėtųjų dalykų, tyrimo rezultatų pateikimo procesas gali užsivilkinti arba pateikti tyrimo rezultatai gali būti netikslūs, kas gali daryti poveikį tyrimo rezultatų vertei. Susidarius tokioms aplinkybėms, Bendovė neatsakys už jokį užsivilkinimą arba netikslumą. Bendrovė neatsakys už tai tol, kol Užsakovas neištaisys situacijos. Sumokėti pinigai nebus grąžinami.

7.4 Jeigu Užsakovas pateiks tokį prašymą, Bendrovė stengsis suteikti Užsakovui kiek įmanoma daugiau informacijos apie jos teikiamas Paslaugas ir išaiškinti Užsakovui kiek įmanoma tiksliau, ką rezultatai rodo ir ko jie nerodo, tačiau Užsakovas turi nuspręsti, ar Bendrovės siūloma paslauga yra tinkama ar netinkama konkretaus tikslo atveju ir Bendrovė pataria Užsakovui pasikonsultuoti su teisininku ar kitu specialistu prieš užsisakant tyrimą, jeigu kyla tokia būtinybė. 

7.5 Užsakovui yra žinoma, kad tam tikra tiesiogiai ar netiesiogiai su Bendrove ar Paslaugomis susijusi informacija Bendrovės gali būti laikoma konfidencialia ir nebūti atskleidžiama.

7.6 Užsakovas supranta, kad visi tyrimai, kurie yra įsigyti internetu ir kuriems plaukų mėginiai bus imami namų sąlygomis, nesant tyrimo mėginio ir tapatybės apsaugai, bus skirti tik asmeniniam naudojimui.

7.7 Užsakyti Paslaugas gali pateikti tik pilnamečiai vartotojai. Tėvai yra atsakingi už nepilnamečius vaikus.

7.8 Užsakovas sutinka atleisti Bendrovę nuo atsakomybės, kai bus reiškiamos pretenzijos dėl to, kad Užsakovas perdavė Bendrovei kokius nors neteisėtu būdu gautus mėginius ir atlyginti Bendrovei visas išlaidas ir bet kokį nuostolį ar žalą, kurią Bendrovė patirs dėl Užsakovo, kai šis perduos jai kokius nors neteisėtu būdu gautus mėginius.

7.9 Užsakovas garantuoja, kad visa informacija, pateikiama Bendrovei Paslaugos užsakymo tikslais, yra tiksli ir teisinga bei, kad jam priklauso bet kuri kreditinė/debetinė kortelė, naudojama apmokėjimui už Paslaugą (arba, kad jis turi savininko įgaliojimą naudoti kreditinę/debetinę kortelę Paslaugos apmokėjimui).

7.10 Užsakovas garantuoja, kad jis turi teisę pateikti Bendrovei visą informaciją ir duomenis bei, kad atleis Bendrovę nuo atsakomybės, kai bet kurios trečiosios šalys reikš pretenzijas dėl duomenų saugumo pažeidimo, konfidencialumo susitarimo pažeidimo ar bet kurių duomenų apsaugos įstatymų nesilaikymo.

7.11 Užsakovas atsako už tai, kad tiriamasis asmuo žinotų apie būtinybę išlaikyti konfidencialumą ir, kad tyrimo rezultatų ataskaitos turinys nebūtų atskleistas jokiems kitiems asmenims.

7.12 Užsakovas turėtų sudaryti sutartį su Bendrove tik tuo atveju, jeigu jis nori įsipareigoti laikytis ir būti saistomas šių terminų ir sąlygų.

 

PASLAUGŲ KAINOS

8.1 Bendrovė nustato ir laikas nuo laiko peržiūri savo Paslaugų kainas. Detali informacija apie Bendrovės Paslaugų kainas pateikiama Bendrovės internetinėje svetainėje www.plaukoanalize.lt.

 

PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS

9.1 Bendrovė nepriims Užsakymo iš Užsakovo tol, kol negaus pilno apmokėjimo už Paslaugas.

9.2 Atliekant mokėjimus kreditinėmis kortelėmis ar PayPal sistema, Bendrovė sumoka kredito kortelių ir PayPal taikomus mokesčius. Atliekant mokėjimus visais kitais likusiais būdais, Užsakovas sumoka bet kokius mokesčius už mokėjimo operaciją. Bendrovė suteiks Paslaugą tik gavusi visą kainoraštyje nustatytą sumą atskaičius bet kokius mokesčius.

9.3 Užsakovas turi išsiųsti plaukų mėginį per 3 (tris) mėnesius nuo Paslaugos užsakymo pateikimo. Jeigu Užsakovas neišsiųs savo mėginio per nustatytą laikotarpį, užsakymas bus anuliuotas ir sumokėti pinigai negrąžinami.

 

PINIGŲ GRĄŽINIMO POLITIKA

10.1 Jeigu Užsakovas atšaukia Paslaugą prieš tai, kai Bendrovė gauna Užsakovo atsiųstą plaukų mėginį, Bendrovė grąžina visą pinigų sumą.

10.2 Jeigu Užsakovas atšaukia Paslaugą vėliau nei Bendrovė gauna plaukų mėginį, Bendrovė pinigų negrąžina.

10.3 Kadangi Paslaugos yra naudojamas asmeniniais tikslais ir pritaikomos individualiems kiekvieno Užsakovo poreikiams, Paslauga nepatenka į Nuotolinio pardavimo taisyklių taikymo sritį.

 

DATŲ NUSTATYMAS IR PASLAUGŲ TEIKIMAS

11.1 Tyrimų rezultatai pristatomi Užsakovui elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo plaukų mėginio gavimo dienos. Bendrovės nurodytos tyrimo užbaigimo ir tyrimo rezultatų ataskaitos pateikimo datos yra tik orientacinio pobūdžio. Bendrovė nėra atskaitinga Užsakovui už jokį vėlavimą suteikti Paslaugą ir už jokį nuostolį ar žalą, kurią tiesiogiai ar netiesiogiai sukelia bet koks toks vėlavimas.

 

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA IR PRIVATUMAS

12.1 Vadovaudamasi taikomu asmens duomenų apsaugos įstatymu, Bendrovė rinks, naudos, apdoros ir atskleis asmeninę informaciją apie Užsakovą tik tam, kad vykdytų savo įsipareigojimus teikiant sutartyje sutartą Paslaugą ir atliekant tam tikrus dalykus kitais susijusiais tikslais, įskaitant Užsakovo duomenų atnaujinimą, įstatymo numatytą deklaracijų teikimą, nusikalstamumo prevenciją ir teisinio reguliavimo nuostatų laikymąsi. Užsakovas turi teisę gauti asmeninių duomenų, kuriuos Bendrovė yra surinkusi apie jį, kopiją. Užsakovas gali gauti tokius duomenis nemokamai, išskyrus tuos atvejus, kai laikoma, kad Užsakovas prašo pateikti itin išsamią informaciją, tuomet Bendrovė ims administravimo mokestį.

12.2 Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad Bendrovė gali būti priversta atskleisti Užsakovo asmeninius duomenis trečiosioms šalims, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusioms su ja, tam, kad galėtų suteikti Paslaugą, t.y. tokie duomenys gali būti perduoti šioms trečiosioms šalims: įskaitant, bet neapsiribojant, kitomis bendrovėmis, priklausančiomis grupei, trečiųjų šalių tarpininkais, dukterinėmis bendrovėmis ir tyrimų laboratorijomis. Bendrovė neatskleidžia asmeninių duomenų jokiais rinkodariniais ar reklaminiais tikslais. Bendrovė perduoda duomenis tik įgaliotiems darbuotojams arba tarpininkams, kuriems yra išaiškinta, kad jie turi užtikrinti tam tikrą duomenų apsaugos lygį. Siūlome nesinaudoti mūsų Paslaugomis, jeigu nesutinkate, kad duomenys būtų perduoti trečiosioms šalims.

12.3 Kadangi Bendrovė vykdo veiklą užsienyje, Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad Bendrovė gali perduoti Užsakovo asmeninius duomenis užsienyje veikiančioms trečiosioms šalims tam, kad suteiktų Paslaugą.

12.4 Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad Bendrovė turi teisę naudoti visus Užsakovo pateiktus mėginius ir sunaikinti bet kokius likusius mėginius bei popierinius (spausdintinius) dokumentus pagal laboratorijos standartines darbo procedūras ir taikomus teisinius reikalavimus. Paslaugos teikimo metu duomenys turi būti saugojami remiantis duomenų subjekto pasirašytos sutarties vykdymu. Esant neeiliniam/teisiniam precedentui, duomenų subjektai gali prašyti, kad visi duomenys ir rezultatai būtų ištrinti. Pateikus tokį prašymą, duomenys bus ištrinti per 30 dienų nuo prašymo pateikimo dienos. Jeigu Bendrovė negalės patenkinti prašymo, ji informuos duomenų subjektą apie priežastį. Kai Bendrovė suteikia Paslaugą, Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad jam būtų pateikta informacija apie tai, kaip tvarkomi jo asmeniniai duomenys.

12.5 Užsakovas turi teisę atsiimti sutikimą bet kuriame Paslaugos teikimo etape susisiekęs su Bendrove raštu arba elektroniniu paštu.

12.6 Užsakovas patvirtina ir sutinka su tuo, kad jis įsipareigoja laikytis ir yra saistomas Bendrovės Privatumo politikos sąlygų, kurios pateikiamos Bendrovės interneto svetainėje.

 

JURISDIKCIJA IR KONTAKTINĖ INFORMACIJA

13.1 Bendrovės ir Užsakovo pasirašytą sutartį, kurios sudarymą liudija šie terminai ir sąlygos, reglamentuoja JAV įstatymai. JAV teismai turi išskirtinę jurisdikciją nagrinėti bet kokią iš šios sutarties kylančią pretenziją ar ginčą.